Manifesto in Morisien

Nou krwar dan liberte lexpresion, proteksion drwa tou dimounn pou koze ek drwa tou dimounn pou ekoute. Nou krwar dan lakse iniversel bann zouti lexpresion.

Dan sa lobzektif-la, nou le donn le mwayen tou sa ki le dir dir, ek tou sa ki le ekoute ekoute.

Avek progre teknik, liberte panse, liberte lexpression ek kominikasion nepli kontrole par sa ki kontrol ledision ek distribision, ouswa par gouvernman. Zordizour, nimport ki dimounn kapav ena mem pouvwar ki zournal linformasion. Nimport ki dimounn kapav rakont so listwar pou lemond antie.

Nou le konstrir bann pon lor bann divizion ki separ dimounn, pou ki nou tou kapav kompran nou. Nou le travay ensam plis efikasman, ek azir ek plis lafors.

Nou krwar dan lafors kontak direk. Seki rasam dimounn diferan ant zot li personel, li politik, ek li for. Nou krwar ki dialog ki depas bann frontier li esansiel pou tou sitoyin nou laplanet pou batir enn fitir ki lib, zist, ris ek dirab.

Nou travay ek nou koze entan ki individi, me nou le ousi idantifie ek promouvwar nou lintere ek nou lobzektif komin. Nou tou pran langazman respekte, ed, anseign, aprann, ek ekout lezot.

Nou Global Voices.

Hugues Marianne translated this version.

Receive great stories from around the world directly in your inbox.

Sign up to receive the best of Global Voices!

Submitted addresses will be confirmed by email, and used only to keep you up to date about Global Voices and our mission. See our Privacy Policy for details.

Newsletter powered by Mailchimp (Privacy Policy and Terms).

* = required field
Email FrequencyNo thanks, show me the site