Manifesto in Hokkien (Taiwanese)

阮有咧信言論自由。欲出聲 ·个通出聲,欲收聽 ·个通收聽,阮相信 tse 有值得顧守。

阮相信發表言論个傢俬應該公開予隨人使用。為著按呢,阮欲盡量提供 tsia 个傢俬予有欲發表个人通好發表, 閣予有欲聽个人通好聽,予有欲讀个人通好讀。

今 tsím-má 有新个科技佮傢俬通使用,言論已經毋是干焦由出版社、發行商抑是壓霸个政權來做主。今隨人攏會 tàng 出版,隨人攏會 tàng 講話予全世界聽。

阮欲造橋 hāⁿ 過人佮人、族佮族中間个山溝,予逐个進一步來熟似、相 bat。阮希望咱个合作會 tàng 加卡有效、加卡有力。

阮相信無仝所在、無仝陣个人若直接來相交插、相接接(tsih-tsiap),he 本底就是力量,因為任何兩个人个連線雖然是個人 ·个,嘛毋 niâ 是個人 ·个。阮相信咱著愛盤山過海、跨國界來溝通,按呢咱則(tsiah)會 tàng kā 天跤下所有个人開創一个卡自由、卡公道、卡興旺抑佮卡會 tàng 久長个未來。

阮每一个 ná 隨人拍拚、隨人發表,ná 同齊走 tshuē、同齊推 sak 阮共同个願望。阮每一个保証互相尊重、牽教、交流、鬥跤手。

阮,咱…就是「四界个聲」。

Tshi̍h tsia 讀別種語文版本个《四界个聲》宣言。

We have set up a sandbox blog for a Global Voices in Hokkien (Taiwanese) site, so that interested people get used to the tools we use in the Lingua project, as well as a way to recruit friends to help them translate. Get involved with Global Voices in Hokkien (Taiwanese)!

Receive great stories from around the world directly in your inbox.

Stay up to date about Global Voices and our mission. See our Privacy Policy for details. Newsletter powered by Mailchimp (Privacy Policy and Terms).


* = required field
Email FrequencyNo thanks, show me the site