Manifesto in Hokkien (Taiwanese)

阮有咧信言論自由。欲出聲 ·个通出聲,欲收聽 ·个通收聽,阮相信 tse 有值得顧守。

阮相信發表言論个傢俬應該公開予隨人使用。為著按呢,阮欲盡量提供 tsia 个傢俬予有欲發表个人通好發表, 閣予有欲聽个人通好聽,予有欲讀个人通好讀。

今 tsím-má 有新个科技佮傢俬通使用,言論已經毋是干焦由出版社、發行商抑是壓霸个政權來做主。今隨人攏會 tàng 出版,隨人攏會 tàng 講話予全世界聽。

阮欲造橋 hāⁿ 過人佮人、族佮族中間个山溝,予逐个進一步來熟似、相 bat。阮希望咱个合作會 tàng 加卡有效、加卡有力。

阮相信無仝所在、無仝陣个人若直接來相交插、相接接(tsih-tsiap),he 本底就是力量,因為任何兩个人个連線雖然是個人 ·个,嘛毋 niâ 是個人 ·个。阮相信咱著愛盤山過海、跨國界來溝通,按呢咱則(tsiah)會 tàng kā 天跤下所有个人開創一个卡自由、卡公道、卡興旺抑佮卡會 tàng 久長个未來。

阮每一个 ná 隨人拍拚、隨人發表,ná 同齊走 tshuē、同齊推 sak 阮共同个願望。阮每一个保証互相尊重、牽教、交流、鬥跤手。

阮,咱…就是「四界个聲」。

Tshi̍h tsia 讀別種語文版本个《四界个聲》宣言。

We have set up a sandbox blog for a Global Voices in Hokkien (Taiwanese) site, so that interested people get used to the tools we use in the Lingua project, as well as a way to recruit friends to help them translate. Get involved with Global Voices in Hokkien (Taiwanese)!