Vojaĝo tra Esperantujo / A trip through Esperanto-land

Only two months until Esperanto Day! In this, our second roundup of the Esperanto Blogosphere (missed the first?), I will lead you on a tour of some of the different kinds of blogs you find in the Esperanto community. Nur du monatoj ĝis la Esperanto-Tago! En tiu ĉi, nia dua resumo de la Esperanta blogosfero (mistrafis la unuan?), mi gvidos vin je vojaĝo al kelkaj el la diversaj blogoj de la Esperanta komunumo.

Esperanto has always been intended as a second language, letting children learn a native language of their community or country, but then making it easy for everyone in the world to communicate effectively with everyone else. As we saw last month, there are a few denaskuloj, for whom Esperanto is their first language, but only a thousand or two. For most people blogging in Esperanto, therefore, they're blogging in a second language. Some blog only in Esperanto, some blog bilingually every week, while others switch back and forth, depending on which audience they're writing for. Speaking from experience, writing bilinqual posts is a lot of work. One blogger that does so is Aliamondano (Otherworlder) who writes the left-leaning blog A Different World is Possible in El Salvador in both Esperanto and his native Spanish. In August, he wrote a posting, Divine Luck about the role of the mainstream media in El Salvador in reifying the public perception about the normality of the existence of rich and poor. Espereranton oni ĉiam imagis kiel dua lingvo, lasante al infanoj lernu denaskan lingvon de sia komunumo aũ lando, sed tiam farante facile ke ĉiuj en la mondo facile komunuki unu la alian. Kiel ni vidis lastamonate, estas kelkaj denaskuloj, sed nur unudu miloj. Por la plejmulto, tial, oni blogas en dua lingvo. Kelkaj blogas nur en Esperanto, aliaj blogas dulingve ĉiusemajne, kaj eĉ aliaj ŝanĝas tien kaj reen, depende al kiu aŭskultantaro ili blogas. De mi propra sperto, mi povas diri ke skribi bilingve estas multe da laboro. Unu blogisto kiu faras tion estas Aliamondano, kiu skribas la maldekstrisma blogo Alia Mondo Eblas de Salvadoro en kaj Esperanto kaj lia denaska hispana. En Aŭgusto, li skribis pri Dia Sorto, pri la rolo de la gazetaro en Salvadoro kiu subtenas kaj plifortigas la publikan bildon ke la ekzisto de riĉuloj kaj malriĉuloj estas normala.
The whole world needs to understand that the incredible — and always growing — gap between the possessions of the rich and poor is not just Divine Luck… That kind of life-, thought-, and action-manner is offensive to the God that I believe in (and I believe in the god of Jesus). La tuta mondo devas kompreni ke la nekredebla – kaj ĉiam kreskanta – malegaleco inter la havo de la plej riĉaj k la plej malriĉaj ne estas Dia Sorto… Tia viv-, pens- k ag-maniero ofendas la Dion je kiu mi kredas (kaj mi volas kredi je la Dio de Jesuo).
One of the most popular blogs in Esperantujo… Oh. It's probably worth a moment to explain “Esperantujo”. Originally in Esperanto, country names were often formed by adding -ujo to the end of the name of the people who lived there. (The ending itself means container or source for something). There was, of course, no country for Esperanto, but people would joke that when Esperanto-speakers got together, they were in “Esperantujo”. Increasingly, the Esperanto community has come to the opinion that countries are multiethnic and can't be seem simplistically as a “container” for an ethnic group, so country names are increasingly derived with the ending “-io” and people talk about “Esperantio”. Unu el la plej popularaj blogoj en Esperantujo… Ho! Verŝajne meritas momenton por ekspliki kio estas “Esperantujo”. Originale en Esperanto, nomoj de landoj oni ofte formis per aldono de -ujo al la nomo de la homoj kiuj loĝis tie. (La finaĵon signifas, nu, “ujo”. :-) Kompreneble, ne estis lando por Esperanto, sed kiam Esperanto-parolantoj kongresis, oni ŝercus ke oni estis en Esperantujo. Pli kaj pli, la Esperanto-komunumo konsentas ke landoj estas multetnaj kaj oni ne simple priparolu ilin kiel ujo de etna grupo, do landaj nomoj pli kaj pli oni indikas per la finaĵo “-io” kaj oni parolas pri “Esperantio”.
As I was saying, one of the most popular blogs in Esperantujo is Beĉjo. He's an Iranian who is now studying physics in Canada. A couple of weeks ago, he was nostalgically reflecting about the role of Esperanto in intellectual inquiry. Kiel mi diras, unu el la plej konataj blogoj en Esperatujo estas Beĉjo. Li estas irano kiu studas fizikon en Kanado. Antaũ du semajnoj, li nostalgie reflektis pri la rolo de Esperanto en la intelektula vivo.
Sometimes my travels on the Internet result in interesting discoveries. Yesterday, I found myself on the internet (as I often do when looking for a word using the search engines like Google and Yahoo), I this interesting blog posting. It seems that the blogger was looking for mathematical terms and found an interesting article from a very interesting journal. The journal was named “Funkcialaj Ekvacioj”. Its editorial board consisted entirely of Japanese and since its founding the authors of most of its articles were Japanese also. The journal has been published since 1958 and the entirety of the archive is available via the net. In the beginning, there were articles in English, French and Esperanto (and, if necessary) with an abstract in Esperanto). That ended during the 70s. From that time, the articles appeared in English, but the title (of the journal) remained in Esperanto. As an example, it was interesting to look at this article (completely in Esperanto) about the transformation of Euler and it's application to the differential equations of Fuscha type, I; integral of Reiemann-Lioville en the field of complexity. Whoa! Esperantists used to do a lot more than they do nowadays!

Iam miaj vagadoj sur la interreto rezultigas interesajn eltrovojn. Hieraŭ kiam mi vagis sur la interreto (tion mi ofte faras per serĉi vortojn sur la retserĉiloj kiel tiuj de Guglo kaj Jahuo) mi trovis tiun ĉi interesan blogeron. Tiel ŝajnas ke la blogisto serĉinte inter matematikaj temoj estas eltrovinta interesan artikolon de tre interesa revuo. La revuo nomiĝas Funkcialaj Ekvacioj. Ĝia redakcio konsistas el nur japanoj kaj depost ĝia eldoniĝo la plejparto de verkistoj de ĝiaj artikoloj ankaŭ estis japanaj. La revuo estas eldonita depost 1958 kaj tuto de ĝia arkivo estas atingebla sur la interreto. En komenco de ĝia eldoniĝo en la revuo aperis artikoloj en la angla, franca kaj Esperanto (kaj se necesis resumoj tradukiĝis al Esperanto). Tio ĉesis depost la 70-aj jaroj. Depost tiu tempo la artikoloj skribiĝis en la angla sed la revua titolo restis esperantlingva. Kiel ekzemplo estas interesa rigardi al tiu ĉi artikolo (tute en Esperanto) pri Transformo de Euler kaj ĝia aplikado al la diferencialaj ekvacioj de Fuchsa tipo, I; Integralo de Riemann-Liouville en la kompleksa kampo. Ho ve! esperantistoj antaŭe faris multon pli ol tio kion ili faras nuntempe.
A relatively new blog by Roĝer Borĝes of Spain talks primarily about music in Esperantujo. Relative nova blogo de Roĝer Borĝes parolas plejparte pri muziko.
Connected with the youth program of the World Congress in Florence, I disk-jockeyed last night. The place was hot, dark, and underground!! Great atmosphere. I really enjoyed that Tone (Antonio Moreiro, from Brazil) accompanied me, we sang, hip-hopped, and drove the public wild. “Es-pe-ran-to, it's the new song, mine, and yours, the international language. Kadre de la junulara programo de la UK en Florenco, mi disk-ĵokeis en la lasta nokto. La ejo estis varma, subgrunda, malhela!! Estis fakte bonega etoso… Mi ege ĝojis ke Tone (Antonio Moreira, el Brazilo) akompanis min, ni kantis, hip-hopis kaj igis la publikon freneza! “Es-pe-ran-to, estas nova kanto… Mia, kaj via, la lingvo internacia!!”
I actually got to see Tone perform in Brazil and found recently that his hip-hop rap performance is available via google video. It was incredible — one of the best virtuoso performances I've ever seen in Esperanto — or in any other language. Fakte mi vidis Tone dum la Brazila Landa Kongreso kaj trovis ke lia repo haveblas per Guglo. Nekredeble — unu el la plej bonaj faraĵoj mi iam vidis en Esperanto — aŭ en iu alia lingvo.
Manolo, a physicist from Spain writes a blog that includes nice accounts of Spanish cultural events, such as this one about “The Day of Spanishness” that in the US is celebrated as Columbus Day and the fact that “Pilar” is one of the names of purely Spanish origin. Manolo, fizikisto de Hispanio verkas blogoj kiu inkluzivas bonajn priskribojn de hispanaj kulturaj eventoj, kiel tiu ĉi la “Tago de Hispaneco kiu en usono oni celebras kiel la Tago de Kristoforo Kolombo kaj la fakto ke “Pilar” eztas unu el la nomoj de pure hispana devenon.
“Pilar” is one of the very few names of purely Spanish origin: it is not the spanishization of some hebreic-biblical, latin, german, slavic, or arabian name. Another name like that which I can remember is “Javier”, from Saint Francisco of Javier, who was born in the village of the same name. If you meet someone named “Javier” or “Pilar”, it is almost certain that they're Spanish. “Pilar” estas unu el la malmultegaj nomoj pure hispandevenaj: do, ĝi ne estas hispanigo de iu ajn hebrea-biblia, latina, ĝermana, slava aŭ araba nomo; alia tia nomo kiun mi sukcesas memori nun estas “Javier” [ĥavier’], pro la sanktulo Francisco de Javier, kiu naskiĝis en samnoma navara vilaĝo (ankaŭ alimaniere literumita “Xavier” aŭ “Xabier”). Se vi renkontas iam homon nomatan Javier aŭ Pilar estu preskaŭ certa ke temas pri hispano.
The “Pilar”-woman is often proud of her name, but are they really really aware that their name means “post”? Would they still like their name so much? ;-) La “Pilar”-virino ofte fieras pri sia nomo sed, ĉu ili vere konscias ke ilia nomo estas “fosto”? ĉu ili ŝatus sian nomon tiel multe? ;-)
If anyone gets this far, I'll describe one more blog in Esperanto: Two Naked Girlfriends. Its supposedly about a guy who lives with, kisses, and tells with two girlfriends. He recently got into the debate about veils. Se iu legas tiome, mi priskribos unu pluan blogon en Esperanto: Du Nudaj Amikinoj. Supozeble temas pri ulo kiu vivas, kisas, kaj rakontas je du amikinoj. Antaŭnelonge, ni eniris la debaton pri vualoj.
From the distance of Antonio, I caught sight of Renata who was crossing the plaza with another woman, perhaps a student, dressed in black with a grey veil, who was clearly from a religious land. Only the face was visible. It was an interesting thought — underneath their clothes, both were female. What would the world look like if Renata wore a veil too? De Antonio mi defore ekobservis Rentatan kiu transiris la Placon kun alia ulino, eble studantino, nigre vestita, kun griza vualo, certe el iu religia lando. Videblis nur la vizaĝo. Interesa penso – sub la vestoj ambaŭ estas inoj. Kiel aspektus la mondo se ankaŭ Renata portus vualon?
Thanks again for checking in with the Esperanto blogosphere. I'll have another report in a month. See you then! Dankon refoje ke vi kontrolas la Esperantan blogosferon. Mi preparos alian reporton post monato! Ĝis tiam!

8 comments

Join the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.